Araştırma Projeleri Direktörlüğü

Sıkça Sorulan Sorular


Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Doktorasını tamamlamış tam zamanlı tüm sözleşmeli İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğretim üyeleri proje yöneticisi olarak BAP başvurusu yapabilir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ise ancak doktorasını tamamlamış ve tam zamanlı sözleşmesi olan İEÜ’den bir danışman proje yöneticisi olmak kaydıyla başvuru yapabilir.
 
Daha önce tamamlanmış bir projesi olan öğretim üyeleri proje bitimini takiben iki yıl içerisinde yayın çıkarma zorunluluğunu yerine getirmeden yeni proje başvurusunda bulunamazlar.
Proje başvuruları yılın her döneminde yapılabilir. İEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) başvuruları Komisyon tarafından belirlenen prosedüre göre hazırlanmış olan Proje Başvuru Formunun eksiksiz doldurularak BAP Komisyon Başkanlığı’na hitaben yazılmış bir ön yazı ile birlikte Araştırma Projeleri (AP) Direktörlüğü’ne Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gönderilmesi ile yapılır.
Proje yöneticileri aynı anda birden fazla proje başvurusunda bulunamazlar ve yürütemezler. Proje yöneticisinin teklif ettiği proje konusu ile ilgili yayına kabul edilmiş ya da yayınlanmış en az bir çalışmasının olması esastır.
Proje başvuruları toplandıktan sonra, İEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından ilgili yönergeye uygunluk açısından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sonucunda bilimsel ve teknik değerlendirmeye gönderilmesi uygun görülen proje önerileri Komisyon tarafından ilgili bilim alanı veya alanlarından seçilecek ve BAP Komisyonu üyesi olmayan üç ayrı hakeme gönderilir. En az ikisi üniversite dışından seçilecek bu hakemler uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan veya sanat ve tasarım çalışmaları bu derecede kabul görmüş kişiler arasından seçilir. Bu hakemlerin rapor ve görüşlerini dikkate alan Komisyon, proje önerilerinin özgün olup olmadıkları, yapılabilirlikleri, projenin bilime, sanat ve tasarım alanına katkısı, proje yöneticisinin SCI – SSCI – AHCI ve benzeri dizinlerde yer alan dergilerdeki yayınları, bu yayınlara yapılan atıfları, sanat ve tasarım alanındaki çalışmaları, projenin mali portresini de dikkate alarak önerinin desteklenip desteklenmeyeceğine, desteklenecek ise ne ölçüde destekleneceğine karar verir.
İEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi kapsamında, Fon’dan desteklenmesi kabul edilen bir projenin yararlanabileceği destek miktarında üst limit yoktur.
İEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi uyarınca, projenin asıl yöneticisi ve koordinatörünün doktorasını tamamlamış İEÜ öğretim üyesi olması ve proje sonuçlarının her türlü fikri mülkiyet ve telif haklarının İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ait olması kaydıyla başka üniversite ya da kurumlarla işbirliği yapılabilir.
İEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri’nin proje ekibinde yer alan tam zamanlı İEÜ öğretim üyelerine proje bütçesinden herhangi bir ücret ödenemez.
Projede çalışanların projenin yürütülmesi için zorunlu olan mülakat, ziyaret, vb. projeye özgü planlanmış ve programlanmış yurtiçi ve yurtdışı konferans katılımları proje önerilerinde bütçelendirildiği ve bu bütçe BAP Komisyonu’nca onaylandığı takdirde BAP fonundan karşılanabilir. Buna, projede çalışan lisansüstü öğrencilerin konferans katılımları da dâhildir. Ancak aynı konferans desteği üniversitenin akademik seyahat desteği kapsamında ayrıca fonlanamaz ve seyahat bütçesi üniversitenin genel akademik amaçlı seyahat desteği miktarını aşamaz.
Başvuru formunun bu bölümünde hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, projenin başarı oranının belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir. Projenin önerildiği şekilde yürütülmesini önemli ölçüde aksatan öngörülmemiş gelişmelerle karşılaşılması durumunda nelerin yapılacağı, yani başvurulacak "B Planı" ana hatlarıyla açıklanmalıdır.
Proje yöneticisi, proje başlama tarihinden sonra kabul edilen proje bütçesine göre gerekli harcamalar/satın alma yapılacağı zaman BAP Komisyon Başkanlığı’na hitaben bir dilekçe yazarak ihtiyaç isteminde bulunur (Bu dilekçe de Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden Araştırma Projeleri (AP) Direktörlüğü’ne gönderilir). Projenin ihtiyacı olan makine-teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımı dâhil tüm satın alımlarda Üniversite Alım Satım Yönetmeliğine uyulur. 500 TL’ye kadar olan sarf malzeme alımlarında hocaya avans ödeme yapılabilir.
Kabul edilen proje bütçesinde, fasıllararası aktarım, proje yöneticisinin gerekçeli başvurusu üzerine BAP Komisyonu’nca karara bağlanır. Fasıl aktarımı gerektiği durumlarda, proje yöneticisi bu gerekliliği ayrıntılı bir şekilde izah ettiği ve BAP Komisyon Başkanlığı’na hitaben yazdığı dilekçe ile Doküman Yönetim Sistemi (DYS)  üzerinden Araştırma Projeleri (AP) Direktörlüğü’ne yapar.
Proje yöneticisi ek süre/ek bütçe/dondurma talep ve gerekçelerini BAP Komisyon Başkanlığı’na hitaben yazılmış ayrıntılı bir dilekçeyi Araştırma Projeleri (AP) Direktörlüğü’ne Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden göndererek Komisyon’a iletir. Talep, Komisyonca değerlendirilir ve gerekli durumlarda ek süre, ek bütçe ya da süre dondurma istekleri Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Verilecek ek süre bir yılı, ilave kaynak ise toplam proje maliyetinin %50 sini aşamaz.
 
Projenin sözleşmede belirtilen tarihte tamamlanmasından sonra en geç iki ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu’nca belirlenen kurallara göre yazılan Proje Sonuç Raporu Komisyona sunulur. Komisyon gerekirse sonuç raporu hakkında proje izleyicisinden görüş alır. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir ve sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir, ya da reddedilebilir. Değerlendirme sonucu proje yöneticisine yazılı olarak bildirilir.
 
Projeler esas olarak önerilen süre içinde tamamlanır. Araştırma projeleri her halde en çok üç yıl içinde tamamlanır.
Evet. Proje yöneticisinin proje bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde projesini alan endekslerince taranan hakemli dergilerde uluslararası bir bilimsel makale, sergi veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayına dönüştürmesi zorunludur. Proje yöneticileri, proje konusu ile ilgili en az bir çalışmasını yayınlamamışsa veya yayına kabul edildiğini belgelememişse yeni proje başvurusunda bulunamazlar.

 

 

Haberler