Araştırma Projeleri Direktörlüğü

Araştırma Projeleri Direktörlüğü Yönergesi

Araştırma Projeleri Direktörlüğü (APD)

Yürürlüğe Girdiği Tarih: 2 Temmuz 2010

İş Unvanı: Araştırma Projeleri Direktörü

Sorumlu Olduğu Makam: Rektörlük

İş Tanımı: “Araştırma Projeleri Direktörlüğü”, İEÜ bünyesindeki araştırma ve lisansüstü faaliyetlerin etkin biçimde yürütülmesine yönelik politikaların belirlenerek birimler arasında koordineli bir biçimde uygulamaya konulmasını sağlayacak bir akademik yönetim birimidir. AP Direktörlüğü, Rektörlük Ofisi’nin bir birimi olarak, İEÜ’nün araştırma ve lisansüstü politikalarını geliştirmek ve uygulamak üzere entelektüel, stratejik ve yönetsel desteği sağlamakla yükümlüdür.
AP Direktörü’nün yönetiminde, Üniversitenin bütün araştırma ve uygulama merkezleri ile akademik birimlerinde yürütülen Bilimsel-Teknik Araştırma Projeleri ve Danışmanlık Projeleri’nin ön hazırlığı, oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamaları gözetim ve denetim altına alınır. Araştırma ve uygulama merkezlerinin müdürleri bu bağlamda eşgüdümü sağlamak üzere AP Direktörü’ne rapor verir. Akademik birimler de bu kapsamda AP Direktörü ile yakın işbirliği içinde çalışırlar.

AP Direktörü bu yönetsel ve liderlik görevlerinin yanı sıra Üniversitenin araştırma kaynaklarına fon yaratmaktan aslen sorumludur. Bu çerçevede İEÜ’nün araştırma faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve şekillendirilmesi de dâhil olmak üzere gelir kalemlerinin çeşitlendirilmesi ve disiplinler arası ortak araştırma ekiplerinin kurularak araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine öncülük eder.

AP Direktörü, benzer şekilde, Üniversitenin stratejik öncelikleri kapsamında lisansüstü politikaların belirlenerek, araştırma faaliyetlerinin yüksek lisans ve doktora faaliyetleri ile koordineli biçimde ve etkin olarak yürütülmesinden sorumludur.

Temel Görev ve Sorumluluklar: AP Direktörü aşağıda belirtilen görev ve sorumluklarla yükümlüdür.

 

 

Haberler