Araştırma Projeleri Direktörlüğü

Değerlendirme, İzleme ve Sonuç Süreçleri

Proje önerileri Komisyon tarafından ilgili bilim alanı veya alanlarından seçilecek ve BAP komisyonu üyesi olmayan üç ayrı hakeme gönderilir. En az ikisi üniversite dışından seçilecek bu hakemler uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan veya sanat ve tasarım çalışmaları bu derecede kabul görmüş kişiler arasından seçilir. Komisyon hakem raporları ile birlikte, proje önerilerinin özgün olup olmadıkları, yapılabilirlikleri, projenin bilime – sanat ve tasarım alanına katkısını dikkate alarak önerinin desteklenip desteklenmeyeceğine, desteklenecek ise ne ölçüde destekleneceğine karar verir.

Desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektörün önerisi Mütevelli Heyetin onayı ile kesinleşir. Proje önerisi hakkında son karar proje yöneticisine ve ilgili birime bildirilir. Kabul edilen proje için, proje yöneticisi ile Üniversite arasında en çok bir ay içinde Komisyonca hazırlanan sözleşme imzalanır. Proje resmi olarak başlar.

Proje işleyişi ve süreci, 6 ayda bir proje yöneticisi tarafından sözleşmede belirtilen tarihlerde sunulan proje ara raporları üzerinden Komisyon tarafından takip edilir. Komisyon projenin işleyişi hakkında ilgili proje için daha önce olumlu görüş bildirmiş değerlendirme hakemleri arasından seçilen bir proje izleyicisinden izleme raporu ister.

Projeler esas olarak önerilen süre içinde tamamlanır. Araştırma projeleri her halde en çok üç yıl içinde tamamlanır. Projenin tamamlanmasından sonra en geç iki ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren ve Komisyonca belirlenen kurallara göre yazılan sonuç raporu Komisyon Başkanlığı’na sunulur. Komisyon Başkanlığı gerekirse sonuç raporu hakkında proje izleyicisinden görüş alır. Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, üzerinde değişiklikler yapılması istenebilir ve sonra tekrar değerlendirilmeye alınabilir, ya da reddedilebilir. Değerlendirme sonucu proje yöneticisine yazılı olarak bildirilir.

Proje yöneticisinin proje bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde, alan endekslerince taranan hakemli dergilerde uluslararası bir bilimsel makale, sergi veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayına dönüştürmesi zorunludur.

 

 

Haberler