Araştırma Projeleri Direktörlüğü

Araştırma Merkezleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ), çeşitli araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak için sekiz tane teorik ve uygulamalı araştırma merkezi bulunmaktadır. Araştırma Projeleri Direktörlüğü (APD), araştırma merkezleri arasında daha iyi koordinasyon ve iletişimin sağlanması ve disiplinlerarası çalışmaların yaygınlaştıırlması için bu merkezlerde yürütülen araştırma faaliyetleriyle ilgili politika yapıcı ve karar verici mekanizma olarak görev yapmaktır. Söz konusu merkezlerin misyonu, hedefleri ve sorumlulukları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

EKOSEM’in (Sürekli Eğitim Merkezi) amacı üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı alanlarda, akademik programlar dışında sürekli eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. EKOSEM bu amaçlar doğrultusunda, kamu, özel sektör, uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar, paket programlar önerir, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ile eğitim fuarları düzenler.

EKOABnin (Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi) amacı, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda ekonomik, siyasal, hukuksal ve diğer alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

EKOTAM’ın (Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi) amacı, tasarım bilgisi, kuramı, tarihi, felsefesi, eğitimi ve uygulaması alanlarında araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, yaymak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır. Merkez, bu amaçlar doğrultusunda tasarım kuramı, tarihi, eğitimi ve uygulaması alanlarında araştırmalar yapma, birikim oluşturma, bilgi üretme ve yayma; belli sorunların çözümüne yönelik tasarım projeleri oluşturma ve bunların üretilip hayata geçirilmesini sağlama; değişik sektörlerden ve gerçek ve tüzel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda tasarım projeleri üretme, uygulanmasını sağlama ve denetleme; kuramı, uygulama ile yaşama geçirirken, eğitim ve endüstri arasında bütünleştirici bir rol oynama; tasarım danışmanlığı üstlenerek sektöre hizmet etme; Türkiye’de tasarımın gelişmesine katkıda bulunma amacıyla yapılacak tasarım konseyi ve tasarım müzesi gibi girişimleri destekleme; tasarım konusunda seminer, kongre, konferans ve bilimsel toplantı düzenleme, radyo ve TV programları hazırlama, yayınlar yapma ve bunlarla ilgili gerekli komiteleri oluşturma; bu alanda çalışacak alt birimler, çalışma grupları, topluluklar ve platformlar oluşturma faaliyetlerini yürütür.

EKOGİRİŞİM’in (Yaratıcı Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi) amacı girişimcilik alanında, akademik çalışma ve uygulama arasında ilişki kuracak disiplinler arası ve yenilik odaklı araştırmalar yapmak ve bu konulardaki eğitim programlarını desteklemektir. Merkezin çalışma alanını, amaçları çerçevesinde yapılacak akademik araştırmaların yanında, iş dünyasına, özellikle de küçük ölçekli ve aile işletmelerine yönelik projeler ile işletme eğitimini geliştirme amaçlı araştırmalar yapmak oluşturur.

EKOKENT’in (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi) amacı ulusal kalkınma ajansları ve uluslararası kuruluşlar ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere kentsel, bölgesel kalkınma ve çevre konularında bilimsel araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek ve bu alanlarda araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmektir. Ayrıca kent, bölgesel kalkınma ve çevre konularında dokümantasyon, veri bankası ve  izleme birimleri geliştirme çalışmalarını yürütmek, bu alanlarda üniversitede yapılan akademik çalışmaları desteklemek ve katkıda bulunmak diğer amaçları arasındadır.

EKOLİDER’in (Liderlik ve Yönetişim Merkezi) amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin misyon ve vizyonunda öngörülen esaslar çerçevesinde iş, ekonomi ve siyaset dünyasına yön vererek geleceği yönetecek liderleri yetiştirmek ve güçlü liderlik, doğru karar verme, iyi yönetişim ve etik değerleri öne çıkartarak bu konularda toplumu bilinçlendiren özgün çalışmalar yapmaktır.
Merkez, amaçları kapsamında iyi yönetişim ve etik değerler konusunda uygulamalı eğitim programları, konferans ve seminerler düzenlemek, çalışma alanı ile ilgili konularda stratejik danışmanlık hizmeti sunmak ve elde edilen deneyimleri lisans ve lisansüstü seviyedeki eğitim programlarıyla bütünleştirecek çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

EKOAF’ın (Afrika Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi) amacı, Afrika kıtasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin bu kıta ülkeleriyle ikili ve çok taraflı ilişkilerine ve bu ilişkilerin tarihi, kültürel, siyasi, ekonomik, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmektir.
Merkezin çalışma alanları arasında (1) Bölgesel kalkınma, işgücü piyasası, iktisadi kalkınma ve yoksulluk gibi Türkiye ve Afrika kıtasını ilgilendiren konularda işbirliği projeleri yapılması, (2) Uluslararası düzeyde girişimciliğin ve işbirliğinin gelişmesi, (3) Afrika kıtasında yer alan ülkeler ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilerin lojistik yönetimi açısından değerlendirilmesi ve bu konuda araştırma ve iyileştirme çalışmaları yapılması, (4) Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren benzer enstitü ve araştırma merkezleri ile ortak projeler geliştirerek hem Türkiye hem de Afrika ülkelerinin lojistik altyapısı ve lojistik sistemine ilişkin problemlere ortaklaşa bir şekilde çözüm aranması, (5) Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uluslararası sermaye ve ticaret akımının genel ekonomik ve hukuki prensipler ışığında nasıl ilerletilebileceğinin saptanarak Afrika ülkelerinin ticaret ve sermaye akımlarının geliştirilmesi ile ilgili araştırma ve analizler yapılması bulunmaktadır.

EKOKAM’ın (Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) amacı yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, eğitim, kültür, siyaset, işletme/ekonomi, hukuk ve sağlık alanlarında Türkiye’de ve dış ülkelerde yaşayan kadınlara ve toplumsal cinsiyet sorunlarına ilişkin bilimsel araştırma ve kültürel projeler hazırlayarak bunların uygulanmasını sağlamak, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan kadının, mikro ve makro düzeyde, sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik her alanda hayata katkıda bulunabilen verimli ve üretken bir birey olarak toplum içerisinde yer almasını destekleyici ulusal ve uluslararası akademik çalışma ve uygulamalar yapmak ve toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarına yönelik eğitim programlarını desteklemektir.

EKOEĞİTİM'in (Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi) amacı sınıf içi ve sınıf dışı eğitim süreçlerinde öğretme ve öğrenmenin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi için ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, etkin öğrenme süreçlerini ve eleştirel düşünceyi teşvik eden yöntemleri yaygınlaştırarak, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yenilikçi eğitim uygulamalarıyla bütünleşmelerine destek olmak; hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere yönelik çalışma grupları, seminerler, konferanslar, bilgi teknolojileri desteği, danışmanlık gibi hizmetler sağlamaktır.

 

 

 

Haberler